👈 فروشگاه فایل 👉

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

چکیده 6

کلید واژه 8

مقدمه 9

بخش اول: تعریف و تبیین اصل برائت 11

تعریف لغوی اصل 11

تعریف اصولی اصل 11

معنای لغوی برائت 12

مفهوم اصل برائت در فقه 12

مفهوم اصل برائت در حقوق 13

بخش دوم - دیدگاههای مخالفین 14

بخش سوم - آثار اصل برائت 19

1- تكلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل 20

2- دلیل چگونگی تحصیل 21

3- تفسیر شك به سودر متهم 25

4- تفهیم اتهام 27

5- وكیل مدافع و حق دفاع متهم 28

بخش چهارم: قلمرو اصل برائت 39

1- قلمرو فرهنگی و ذهنی اصل برائت 40

2- بعد قانونی و عملی اصل برائت 41

نتیجه گیری 42

منابع 45

چکیده

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی ٫ حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا میکند.قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجونمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه و حقوق است ٫چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال

👇محصولات تصادفی👇

ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان شبیه سازی موتور و پمپ هیدرولیک هواپیما نظامی در نرم افزار متلب دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم مالی صنعتی 8 Disipline