👈 فروشگاه فایل 👉

استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

مقدمه :

نظم و ترتيب اصل اول رسيدن به هر هدفي و تسهيل در پروسه رسيدن به هدف است . در اين مقاله مطالبي ذكر شده است كه ما را در جهت ساختن محيطي منظم و كارآمد در دانشكده فني سوق مي دهد .

تهيهء مکاني با قابليت هاي زير جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از رياست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتيد ، اتاق بايگاني ، ...)

که فضايي لازم (اين لازم به منزله کافي بودن نيست ) عبارتند از :

اتاق رياست : که فضايي پيشنهادي 18-24 متر مربع مي باشد .

که مي بايست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسي کارها جهت اطلاع دانشجويان و مراجعان.

اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص ميز کار و فايل هاي مربوطه ، و همچنين فضايي کافي براي حضور مراجعين ، فضاي پيشنهادي 24 متر مربع مي باشد.

اتاق ملاقات اساتيد : با در نظر گرفتن اين موضوع که در هر ساعت آموزش، 4کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس 4 استاد به اتاق مراجه مي کنند و احتمالا ً 4 استاد هم آماده حضور درکلاس مي باشند (با در نظر گرفتن 15 دقيقه زمان حد فاصل بين دو کلاس ، امکان حضور هم زمان اين دو گروه با مد نظر قرار دادن 5 دقيقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)

و اجتماع دانشجويان در اين مکان جهت ملاقات اساتيد، فضاي پيشنهادي 48 متر مربع مي باشد .

اتاق بايگاني : اين اتاق که رول مهمي در روند تسريع کارها را دارد .

که اين اتاق به شکل يک فايل بزرگ مي باشد .که نظم در اين فايل حرف اول و اخر را مي زند .

اتاق مذکور جهت بايگاني مدارک دانشجويان و فارغ التحصيل ها مي باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصيلي کارشناسي پيوسته ( فقط بک گرايش )مدارک دانشجويان ( در حال تحصيل ) از سال جاري لغايت هفت سال ما قبل ، در يک فايل و ساير مدارک که مربوط به فارغ التحصيلان مي باشد در فايلي جدا ود در اين اتاق .

کلاس ها :

کلاس هاي درس مي بايست داراي نور گيري کامل مطابق استانداردهاي ساختمانهاي آموزشي باشد . تعبيهء سيستم تهويه مطبوع مناسب.

در نظر گرفتن 40صندلي در دو رديف 20 تاي، که اين صندلي ها مي بايست با پيچ به زمين اتصال موقت ، ثابت شود.

فاصلهء بين صندلي 1و2 مي بايست 80 سانتيمتر باشد .

فاصلهء بين صندلي 1و3 نيز 80 سانتيمتر باشد .

فاصله ء دو رديف (1و4) 120سانتيمتر باشد

فاصلهء اولين رديف تا برد کلاس 150 سانتيمترمي باشد

فاصلهء آخرين رديف تا روشنايي کلاس 1 متر باشد

فاصلهء آخرين صندلي کنار ديوار ها نيز داراي فاصلهء 80 سانتيمتر مي باشد.

با محا سبا ت : 4/8متر عرض کلاس و 1/6 متر طول آن مي باشد.که مساحت مناست عبارتند از 6.1*8.4=51.24

اختصاص مکاني جهت سايت کامپيوتر که شامل سايت اينترنت و سايت آزاد مي باشد .

ساعات آموزش

با تقسيم هر روز به چهارقسمت به صورت زير

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پاور پوینت روستای ایرانق (ایرانا) بستان آباد کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه کار تحقیقی در مورد مضاربه تروریسم از دیدگاه اسلام و غرب پاورپوینت آفات گندم و جو