👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال 1388 انجام گرفت. براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای 200 نفر از هر پایه تحصیلی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش این پژوهش توصیفی است، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل: آزمون t، آزمون Anova، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

نتایج نشان داد که نمره اضطراب دانش‌آموزان در مقطع پیش‌دانشگاهی بالاتر از مقطع متوسطه است، نمره اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر از پسر بالاتر است، بین نمره‌های افسردگی و اضطراب دانش‌آموزان براساس تحصیلات والدین تفاوت وجود ندارد. بین نمره اضطراب و افسردگی دانش‌اموزان براساس رشته‌های تحصیلی آنها تفاوت معنادار وجود دارد بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار و بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادار است.

بنابراین دانش‌آموزان مقاطع دبیرستانی باید از نظر اختلالات روانی مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرند.

👇محصولات تصادفی👇

جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ فیلم آموزشی تحلیل المان محدود اتصال دو قطعه در آباکوس شیپ فایل روستاهای استان زنجان کتاب لذت اتوکد – سطح ۲‎ شیپ فایل شهرستان های استان خراسان جنوبی