👈 فروشگاه فایل 👉

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس

ارتباط با ما

... دانلود ...

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول 4

1-1 آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع 4

2-1 شرايطي كه در هر شبكه توزيع مي بايد مورد توجه قرار گيرد 6

شبكه هاي هوايي و متعلقات آن 9

3-1 هاديهاي جريان الكتريكي 9

1-3-1 سيمهاي هوايي 10

حداقل سطح مقطع 10

2-3-1 انواع كابلها 11

3-3-1 انتخاب مقطع كابل 14

4-3-1 شرايط خواباندن كابلها در كانال 14

4-1- سر كابل 15

5-1 مفصل 16

6-1- اشكال مختلف شبكه هاي توزيع نيرو 17

1-6-1 شبكه هاي باز 17

2-6-1 شبكه هاي حلقوي بسته 18

3-6-1- شبكه هاي ستاره اي 18

4-6-1- شبكه هاي تار عنكبوتي و غربالي 18

فصل دوم

حريم و ايمني و طريقه اتصال زمين 18

1-2 اتصال به زمين 19

طريقه بستن اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف 21

2-2 ايمني 22

1-2-2 تقسيم بندي ايمني 22

3-2- لوازم ايمني انفرادي 24

4-2 حريم و فواصل مجاز 26

1-4-2 انواع حريم 27

حريم ايمني براي شبكه ها 28

فصل سوم

1-3- وسايل و تجهيزات مورد نياز شبكه 29

1-1-3- طبقه بندي پايه ها 29

2-1-3- انواع پايه هاي بتني 31

2-3- اصول و روشهاي نصب پايه هاي برق 33

3-3- لوازم و تجهيزات مورد نياز 34

4-3- انواع مهار از نظر نيرو 41

5-3- تجهيزات يك تير مياني 20 كيلوولت 42

6-3- تجهيزات يك سكشن مياني 43

7-3- تجهيزات يك سكشن انتهايي 43

8-3- دستگاههاي منصوبه روي شبكه 20 كيلوولت 44

9-3- تابلوهاي الكتريكي 46

فصل چهارم

1-4- محاسبات مكانيكي خطوط 49

2-4- تاثير يخ 52

1-2-4- ظرايب مورد استفاده در طراحي 52

2-2-4- منحني سيم 53

3-4- محاسبات كشش سيم 54

4-4- نيروي ناشي از باد روي هادي 54

5-4- محاسبات الكتريكي خط 55

متعلقات سيمهاي هوايي 55

1-5-4- محاسبه فاصله فازها از يكديگر..... 56

2-5-4- محاسبه نيروي وارد بر تير در نقاط زاويه 57

3-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني در شرايط عادي 57

4-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني با شرايط 57

5-5-4- محاسبه سيم مهار 58

6-5-4- محاسبه فونداسيون....... 58

7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعيف .... 59

8-4- محاسبه سطح مقطع سيم شبكه فشار متوسط 60

فصل پنجم

محاسبات روشنايي 64

الف) طراحي روشنايي داخلي 64

1-5- راهرو و سرويس بهداشتي 64

2-5- سرويس بهداشتي و حمام 65

3-5- آشپزخانه 66

4-5- هال و پذيرايي 67

5-5- اتاق خواب 68

ب) طراحي روشنايي پاركينگ 69

ج) طراحي روشنايي خيابان 74

فصل ششم

1-6- طرح و نظارت 78

2-6- چگونگي تهيه پروژه 79

3-6- نظارت پروژه 80

4-6- اجرا پروژه 81

5-6- چگونگي تعيين ظرفيت و محل نصب پست 20 كيلو ولت 82

6-6- برآورد پروژه از نظر كالا 90

7-6- گروههاي اجرايي 92

فصل هفتم

1-7- اداره بهره برداري 96

1-1-7- واحد تعميرات هوايي 97

2-1-7- واحد تعميرات زميني 99

3-1-7- واحد روشنايي معابر

4-1-7- واحد بالانس وارتينگ 101

5-1-7- واحد سرويس پستها 104

6-1-7- واحد اتفاقات و عمليات 105

2-7- اداره بازرسي 106

3-7- اداره خدمات مالي و اداري 106

4-7- اداره خدمات مشتركين 106

5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كيلوولت 107

1-5-7- شناخت اجمالي ازكار خط گرم بر روي خطوط بر قدار 20 كيلو ولت 108

6-7- وسايل مورد نياز در خط گرم 108

1-6-7- شرح عملياتي كه به صورت خط گرم انجام مي گيرد 112

7-7- طريقه احداث شبكه هاي فشار ضعيف 113

ضميمه 117

👇محصولات تصادفی👇

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو تاثیر ميزان تحصيلات اولياي دانش آموزان دبيرستان دانلود نمونه سوالات آزمون روشهاي نوين تدريس یا پداگوژی استان آذربایجان شرقی دانلود جزوه روانشناسی محیط(دروس ارشد) تحقیق روان شناسی ورزش