👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بررسی انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بررسی انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان

توضیحات:

 فایل پاورپوینت استفاده از انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش  و آبگرم مصرفی ساختمان هاي مسکونی،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

در شرایط امروزي دغدغه اکثر کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، بحث انرژي می باشد که در این عرصه تمامی تمهیدات لازم براي تولید انرژي از منابع برگشت پذیر و خودکفایی از دیگر کشورها را به کار برده اند. به طوریکه در این راستا صنعت

ساختمان و حمل و نقل تاثیر اساسی در این زمینه را بر عهده دارند. در واقع نقش صنعت حمل و نقل مصرف سوخت می باشد ودر مقابل صنعت ساختمان که بخش وسیع تري نسبت یه دیگر صنایع دارد مصرف انرژي خود را صرف تامین گرمایش، سرمایش،

برق و آبگرم و سرد مصرفی می کند. بنابراین علاوه بر اینکه باید در زمینه انرژي پشرفتی حاصل شود، باید به صنعت ساختمان هم توجه کرد.

کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه به دلیل محدود بودن منابع فسیلی ، سعی بر یافتن جانشینی مناسب براي تولید انرژي کرده اند که می توان از این منابع به انرژي خورشیدي و آب و حتی گرماي موجود در زمین اشاره کرد. از سوي دیگر مهندسین

ساختمان براي صرفه جویی در زمینه انرژي، توسعه و ارتقا صنعت ساختمان را در دستور کار خود قرار داده اند به طوریکه، عایق بندي و مقاوم سازي در ساختمان را توسعه داده و در این زمینه خانه هاي کم مصرف سخته اند. نمونه از این نوع ساختمانها،

ساختمان سبز است که به آن اشاره خواهد شد.

در راستاي اهداف این مقاله باید به دو تعریف مهم که کاربرد فراوانی دارد بپردازید تا با بحث انواع انرژي و نوع صاختمان خاصی که در این مقاله به آن اشاره شده است، بیشتر آشنا شوید. اگر سیستمی چنان متحول شود که پس از پایان تحول دوباره به حالت اولیه بازگردد و در این برگشت هیچ تغییري در سیستم و محیطهاي اطراف مشاهدهنشود، چنین تحولی را تحول برگشت پذیر گویند.در واقع انرژي که در این تحول دوباره به حالت اولیه برگردد ، انرژي برگشت پذیر نامیده می شود.در مقابل، اگر سیستمی

پس از پایان تحول ، دوباره به حالت اولیه برنگردد، به عبارتی که مقداري از انرژي اولیه به شکل گرما ظاهر شده و بدون استفاده تلف شود، چنین انرژي را ، انرژي برگشت ناپذیر می نامند.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

انواع سازه هاي مسکونی سازگار با انرژي سبز

1-ساختمانهاي کم مصرف

2-ساختمانهاي سبز یا منفعل

انرژي خورشیدي (یکی از انواع انرژي برگشت پذیر)

رابطه ساخت و انرژي خورشیدي

فرهنگ سازي و رفع بحران اقتصادي

نتیجه گیری

منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انتخاب شهردار بهینه سازی پروفیل بادامك بوسیله ی روش تحلیلی هوموتوپی و تابع هدف انرژی اتلافی نقشه ی بخش های شهرستان سربیشه تحقيق نظريه بازيها پلان آماده اتوکد-طرح 26