👈 فروشگاه فایل 👉

باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

قسمتی از متن :

سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

تحیّات ودرود بیکران بروالاترین معلّم ومربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی وکتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم ورهنمودهای درخشان فرهنگ وتمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری ارزانی داشته اند.

انسان از سپیده دم تاریخ ،پیش ازآنکه بداندچگونه برای خود خانه بسازد ویا خوراک وپوشاک فراهم آورد، دارای یک سری اعتقادات وباروهای فطری بوده است که مهمترین آنها نیاز بشر به دین در هر عصروزمانی است. یکی از نکاتی که قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه : «فَاَقِم وَجهَکَ للّدین حنیفاً فطره الله التّی فطرالناسَ علیها لاتبدیلَ لِخلقِ الله ذلکَ الدّین القیّمُ ولکن اکثرَ الناس لایعلمون» است .که خداونددراین آیه یادآوری می کند: دین ،هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است وبنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی وضروری بشر ،خودنمایی می کند. انسان از روزی که بوجودآمده همواره خدا راپرستش کرده وبه او عشق می ورزیده است. تاریخ زندگی بشر این نکته را به اثبات رسانده است که بشر ابتدایی هم خدا پرست بوده وهمچنین به روز قیامت ونبوّت اعتقاد داشته است واکثر اندیشمندان وجامعه شناسان به این عقیده اصرار می ورزند.

از آنجا که عقاید واصول کلی احکام الهی براساس ساختار آفرینش انسان تنظیم شده است ،به رغم تمام تلاشهایی که درطول تاریخ برای نابودی آنها صورت گرفته ، این احکام و عقاید پا بر جا مانده ،وگرچه چند صباحی کم رنگ یا افیون جلوه کرده است ،بالاخره با برطرف شدن موانع، جایگاه فطری خود را باز یافته است؛ کشورهای کمونیستی شوروی سابق بهترین شاهد براین مدّعا هستند.

موضوع اصلی تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی می باشد. دراین تحقیق می- کوشیم ابتدا بحث فطرت را به طور کامل بیان کنیم وسپس به معنی ومفهوم باورها در اصطلاح بپردازیم که آیا باورهای فطری درانسان موجود است یاخیر؟ اگرموجود است نظر فلاسفه ومتکلمین اسلامی را دراین زمینه بیان کنیم.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات

بیان مسئله انگیزه انتخاب موضوع

قلمروتحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم: فطرت

بخش اول : معانی فطرت

فطرت درلغت

فطرت ،طبیعت ، غریزه

طبیعت

غریزه

فطرت

تفاوتها

فطرت در اصطلاح فلسفه و منطق

نتیجه گیری

مفهوم فطرت در قرآن

مفهوم فطرت در روایات

مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی

ملاک ،تعریف و تقسیم امور فطری

تشخیص امورفطری از امور غیر فطری

تعریف و ویژگیهای امور فطری

تعریف امور فطری

ویژگیهای امور فطری

اثبات فطریات در انسان

تقسیم امور فطری

بینش های فطری

گرایشهای فطری

عوامل و موانع شکوفایی فطرت

عوامل شکوفایی فطرت

آموزه های الهی بوسیله انبیاء

تزکیه نفس و ریاضت و تقوا

موانع شکوفایی فطرت

غفلت

وسوسه های شیطانی

عقل متعارف

دنیاگرایی

خطا درتطبیق

تاریخچه

فطرت و ادیان

فطرت در میان فلاسفه قبل و بعد یونان باستان

فطرت درکلام سقراط و افلاطون

نظریه افلاطون

تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون

افلاطون و معرفت فطری

مفهوم ،نظریه و برهان فطرت ازنظرفلاسفه و متکلمین اسلامی

مفهوم و اصطلاح فطرت از نظر ابن سینا

مفهوم فطرت مذهبی از نظر صدرالمتألهینمفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری

مفهوم فطرت از نظر علّامه طباطبایی

مفهوم وبرهان فطرت از نظر حکیم شاه آبدی

فطرت مذهبی و برهان فطرت از نظر امام خمینی

مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری

مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی

برهان فطرت در نظر استاد مصباح یزدی

مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی

فصل سوم :معنی و مفهوم باور وم صادیق باورهای فطری

معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن و توجیه باور

باور درلغت

مفهوم باور

راههای رسیدن به باور

توجیه باور

باورهای دینی ونظریه فطرت در دیدگاه اسلام

معرفت شناسی دینی

تبیین باورهای دینی

پایه بودن باورهای دینی و منشاء آنها

نظریه فطرت در دیدگاه اسلام

باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان

نتیجه گیری

مصادیق باورهای فطری

تشخیص احکام و باورهای فطری

اشاره اجمالی به احکام فطریات

فطری بودن اصل وجود مبدا متعال

فطری بودن اصل وجود معاد و رستاخیز

فطری بودن اصل نبوّت و رُسل

فصل چهارم :باورهای فطری

بررسی معنا ومفهوم، نظرات و ادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

اهمیت و انگیزه خداشناسی فطری

فطرت خداشناسی ومعانی و اصطلاحات آن

فطرت و خداجویی

فطرت و خداشناسی

فطرت و خداپرستی

تاریخچه بحث فطرت خداشناسی

سخنان دانشمندان ،فلاسفه و متکلمان غربی درباره گرایش به خدا

گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان و فلاسفه اسلام

گرایش فطری به خدا درکلام وحی

دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری

دیدگاه متکلمان و فلاسفه مسلمان

دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری

نتیجه بحث

توحید فطری

خداشناسی و توحید

نقش فطرت در توحید وخداشناسی

معرفت فطری

امکان شناخت خدا و خداشناسی فطری

نظر حکمای اسلامی

دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا

دلایل خداشناسی از نظر تعداد

دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا

بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری

اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق

اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک

اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها

اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی

نتیجه گیری بحث

باور فطری معاد

معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان

معنای لغوی و اصطلاحی معاد

واژه معاد درقرآن و روایات

معنای عام و خاص معاد

ارتباط معاد شناسی و انسان شناسی

نقش معادباوری درحیات انسان

هدف از معاد شناسی

آثار اعتقاد به معاد

جایگاه فطری معاد

جایگاه معاد

ریشه های معاد در اعماق فطرت

معاد در تجلیگاه فطرت

بررسی براهین و ادلّه اثبات باور فطری معاد

دلایل امکان باور فطری معاد

دلائل وقوع باور فطری معاد

بیان اقوالی ازفلاسفه و متکلمین اسلامی در اثبات باور فطری معاد

نتیجه گیری

باور فطری نبوّت

معانی نبوّت

معنای لغوی نبوّت

حقیقت نبوّت

نبوّت از نظر قرآن و روایات

انواع نبوّت از نظر فلاسفه وحکما اسلامی

نبوّت و فطرت

نبوّت مکمّل فطرت

هماهنگی فطرت و شریعت

فطرت رمز جامعیت و جاودانگی شریعت

فلسفه بعثت نبوّت

نمایاندن راه رستگاری

غفلت زدایی و بیدارگری

پشتیبانی از فضائل اخلاقی

برقراری عدالت اجتماعی

لزوم نبوّت از نظر رهبری فطری

نیاز امور فطری به رهبری

لزوم نبوّت از نظر وضع قوانین

لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم و تربیّت

نظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باور فطری نبوت

ابو علی سینا

سهروردی

ملاصدرا

دیدگاه متکلمان اسلامی

نتیجه بحث

فهرست آیات

منابع ومآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دالهای پيش تنيده به روش پس كشيده آموزش برنامه نویسی Java تاريخچه شركت رهنمون فناوري اطلاعات پاورپوینت ستارخان بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه