👈 فروشگاه فایل 👉

پیشبینی کاهش استحکام نمونه هاي گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشرونده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشبینی کاهش استحکام نمونه هاي گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشرونده

چکیده

در این مقاله رفتار خستگی حرارتی نمونههاي گرافیتی با استفاده از

آزمایش کوئنچ مورد بررسی قرار گرفته و استحکام باقیمانده در اثر

خستگی حرارتی، با تکرار تست کوئنچ و بررسی کاهش استحکام

خمشی نمونهها مطالعه میگردد. براي بدست آوردن تنش حرارتی

بوجود آمده در نمونهها در یک سیکل، از حل غیرخطی المان محدود

با درنظرگرفتن تغییرات ضریب جابجایی حرارتی آب با دماي سطح،

استفاده شده است. سپس نتایج بدست آمده وارد مدل آسیب

پیشرونده پیشبینی کاهش استحکام ماده شده و ثوابت کاهش

استحکام گرافیت در این روابط بدست میآید. در پایان نتایج

پیشبینی کاهش استحکام با نتایج آزمون خستگی حرارتی در دو

اختلاف دمایی متفاوت دیگر، مورد مقایسه قرار گرفته و رابطه آسیب

پیشرونده بدست آمده براي کاهش استحکام گرافیت در اثر خستگی

حرارتی صحهگذاري می گردد.

واژه هاي کلیدي

گرافیت، خستگی حرارتی 1، کاهش استحکام، پیشبینی عمر،

آسیب پیشرونده

👇محصولات تصادفی👇

بررسی فرآوری مواد اولیه ساختمان،سیمان،بتن،آهک،کاشی،سرامیک و کتاب مقدمه ای بر تحقیق در عملیات هیلر و لیبرمن - ویرایش دهم (2015) پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس پاورپوینت-اصول برقکشی ساختمان- در 65 اسلاید-powerpoint شیپ فایل رده های خاک استان اصفهان