👈 فروشگاه فایل 👉

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

فرمت فایل:word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه2

1-2اهميت كشت سيب زميني3

1-3 اهميت سيب زميني در ايران4

1-4 منطقه مورد مطالعه5

1-4-1 استان خراسان5

1-4-2 استان سمنان7

فصل دوم

2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق10

2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق18

2-2-1 عوامل هواشناسي18

2-2-2 فاكتورهاي گياهي18

2-2-3 شرايط محيطي و مديريتي19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( FAO 19

2-4 روش فائو – پنمن- مانتيس20

2-4-1 تعيين گرماي نهان تبخير ( l 21

2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D21

2-4-3 تعيين ضريب رطوبتي (g 22

2-4-4 تعيين فشار بخار اشباع (ea 22

2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed 22

2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra 23

2-4-7 تعداد ساعات رو شنايي(N24

2-4-8 تابش خالص(Rn 24

2-4-9 شار گرما به داخل خاك(G25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري25

2-5 لايسيمتر25

2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر26

2-7 انواع لايسيمتر28

2-7-1 لايسيمتر زهكشدار28

2-7-2 لايسيمتر وزني29

2-7-2-1 لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك30

2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني 32

2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني35

2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده35

2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده36

2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير 36

فصل سوم

3-1 محل انجام طرح38

3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر38

3-3 تهيه بستر و نحوه كشت39

3-4 محاسبهَ ضريب گياهي40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق42

3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني43

فصل چهارم

4-1 بافت خاك45

4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه45

4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني45

4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري46

4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني46

4-6 بحث در مورد نتايج47

4-7 نتيجه گيري48

4-8 پيشنهادات48

منابع و ماخذ84

فهرست جداول

جدول1-1 ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان 4

جدول1-2 وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380 5

جدول 1-3 محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان 6

جدول 1-4 وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380 7

جدول 1-5 محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان 8

جدول 4-1 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر برروز) در شاهرود 61

جدول 4-2 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بيرجند 62

جدول 4-3 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بشرويه 63

جدول 4-4 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سمنان 63

جدول 4-5 سالهاي آماري تبخير و تعرق گياه مرجع در ايستگاه سينوپتيك بيرجند 64

جدول 4-6 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گرمسار 67

جدول 4-7 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بجنورد 68

جدول 4-10 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سرخس 69

جدول 4-11 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سبزوار 70

جدول 4-12 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت جام 72

جدول 4-13 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت حيدريه 72

جدول 4-14 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در فردوس  74

جدول 4-15 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گلمكان 74

جدول 4-16 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در كاشمر 75

جدول 4-17 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در مشهد 75

جدول 4-18 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گناباد 77

جدول 4-19 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نيشابور 78

جدول 4-20 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نهبندان 78

جدول 4-22 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان  79

جدول 4-23 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان  79

جدول 4-24 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان سمنان  80

جدول 4-25 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان خراسان  80

جدول 4-26 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان 81

جدول 4-27 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان  81

جدول 4-28 ميانگين نياز آبي سيب زميني با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالي 82

جدول 4-29 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله ابتدايي رشد 82

جدول 4-30 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله مياني رشد 82

جدول 4-31 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله نهايي رشد 83

فهرست اشكال

شكل 1-1 نمودار توزيع ميزان توليد سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380 9

شكل 1-2 نمودار توزيع سطح سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380.... 9

شكل 4-1 تغييرات ضريب گياهي در طول دوره رشدگياه سيب زميني 49

شكل4-2 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (ميانگين سالهاي تر 49

شكل 4-3 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 25 درصد خشكسالي (سالهاي تر 50

شكل 4-5 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالي( سالهاي تر 51

شكل 4-5 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 25 درصد خشكسالي(سالهاي تر 52

شكل 4-6 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف 53

شكل 4-7 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف 54

شكل 4- 8 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)..... 55

شكل 4- 9 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 50 درصد خشكسالي(سالهاي متعارف)...... 56

شكل 4-10 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)........ 57

شكل 4- 11 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 75 درصد خشكسالي(سالهاي خشك 58

شكل 4-12 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك 59

شكل 4- 13 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)... 60

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نسبت دین و لیبرالیسم مجموعه سورس کد های لازم برای تمامی وب مستران و مدیران وب سایت ها مقاله اعتماد به نفس شیپ فایل شهرستان های استان مازندران نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه فلزي