👈 فروشگاه فایل 👉

گــزارش كـارآمـــوزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

گــزارش كـارآمـــوزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

فهرست

مقدمه

فصل اول – آشنايی با مکان کارآموزی

تاريخچه

شرخ مختصری از فرآيند خدمات

فصل دوم – ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT

موقعيت رشته کارآموز

شرح وظايف رشته کارآموز

برنامه های آينده سازمان

فصل سوم – آموخته ها

واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری

توپولوژی شبکه

مرکز ترانزيت

Numbering

تماس های شهری

تماس های بين شهری

کد منطقه

تماس های کشوری

مرکز مخابراتی

مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز

سيگنالينگ صحبت

تبديل صوت به سيگنال ديجيتالی

لينک E1

فيبر نوری

Call prossesing

چگونگی شماره گيری

آشنايی با سخت افزار سوئيچ

انواع کارت ها

مکانيسم Loud sharing و Hot standby

سرويس های ويژه مخابراتی

شارژينگ

شبکه های نسل آينده

نتيجه گيری

👇محصولات تصادفی👇

بررسی لامپ ها و باتریها- در 70 صفحه-docx كاربرد ايزو 9000 در صنعت خدمات انسانيت و جرائم عليه آن طرح توجیهی تراشکاری , قالب سازی , قطعه سازی , ماشین کاری خودرو ﻣﻌﻤﺎري را ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﻪ اﻗﻠﯿﻢ! ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي:ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﺷﻬﺮ